Algemene Voorwaarden voor Cadeaukaart Extern Programma - Evenementenorganisatie Festivalcadeau.

Op alle overeenkomsten tussen Festivalcadeau.com en Evenementenorganisaties zijn onderstaande
Algemene Voorwaarden van toepassing.


Laatste update: september 2021


De (gewijzigde) Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten.Op verzoek van de Evenementenorganisatie zal Festivalcadeau de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.


1. Definities
In deze algemene voorwaarden voor acceptanten hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Aansluitkosten - De eenmalige kosten die de Evenementenorganisatie verschuldigd is aan Festivalcadeau voor de administratieve verwerking van zijn / haar aansluiting.


Aanvrager - Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel die zich wenst aan te melden als Evenementenorganisatie zodat deze de betaling met de Cadeaukaart kan aanvaarden voor de in zijn webwinkel(s) aangeboden tickets voor evenementen.


Betaling - De betaling die een houder verricht en die Festivalcadeau afhandelt door (een deel van) het tegoed op de Cadeaukaart van die Houder over te schrijven naar de rekening van Evenementenorganisatie.


Cadeaukaart - Het fysieke en/of elektronische instrument en/of het geheel van procedures waarmee houders toegang hebben of kunnen verkrijgen tot het door Intersolve aan de Houder uitgegeven Cadeaukaart. De Cadeaukaart fungeert als betaalinstrument dat het mogelijk maakt om als betaalmiddel te gebruiken en te aanvaarden bij de Evenementenorganisatie(s).Deelname Overeenkomst: De Deelname Overeenkomst Cadeaukaart bestaat uit: i) De overeenkomst tussen TicketGift B.V. en de Evenementenorganisatie en ii) de overeenkomst tussen Intersolve en de Evenementenorganisatie waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.


Deelname Programma - Het programma waarbij Evenementenorganisatie onder het merk Festivalcadeau de Cadeaukaart uitgeeft.Festivalcadeau / TicketGift B.V. - TicketGift B.V., tevens handelend onder de naam Festivalcadeau, is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de PC Boutensstraat 120-2 (2025LL) in Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 76673774, geeft in samenwerking met Intersolve B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159718 (Intersolve”) de Cadeaukaart uit. Intersolve staat - als vergunning houdendeelektronisch geldinstelling (EGI”) - onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB”) als deAutoriteit Financiële Markten (AFM”). De door verkoop van Cadeaukaart ontvangen geldmiddelen wordenveiliggesteld op een specifiek aangemaakte rekening, opdat de Uitbetalingen aan Evenementenorganisatie
en terugbetalingen aan Houders te allen tijde zijn gewaarborgd.


Geldigheid - De (resterende) termijn betreffende de geldigheidsduur van de Cadeaukaart


Houder - Een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het bezit van of met toegang tot een Cadeaukaart.


IP-Rechten - Alle intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, ontwerprechten en handelsnaamrechten.

Merk - Het in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op naam van
TicketGift B.V. of haar licentiegever ingeschreven merk Cadeaukaart.Multiple Purpose Cadeaukaart - De waarde van een Cadeaukaart welke besteedbaar is tegen meerdere producten tegen een wisselend BTW-tarief of verzilverbaar is bij een Nederlands of Buitenlandse
evenementenorganisatie.


Ontvanger - De partij die vertrouwelijke Informatie ontvangt.


Payment Service Provider - De partij, die, alleen in geval er sprake is van een distribuerende rol van die Payment Service Provider (PSP), een strikt technische rol speelt tussen Intersolve en de Evenementenorganisatie en die het voor de Evenementenorganisatie mogelijk maakt Betalingen te aanvaarden van Houders als betaling voor tickets die de Evenementenorganisatie te koop aanbiedt in zijn
webwinkel.


Tegoed - Het bedrag waarvoor de Cadeaukaart is uitgegeven verminderd met de door de Houder reeds verrichte Betalingen.


Ticketingprovider - De partij, die, alleen in geval er sprake is van een distribuerende rol van Ticketingprovider, een strikt technische rol speelt tussen Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie en die het mogelijk maakt Tickets voor evenementen uit te geven die de Evenementenorganisatie te koop aanbiedt in zijn webwinkel en/of in de webwinkel van Festivalcadeau.


Evenementenorganisatie –De natuurlijke- of rechtspersoon welke haar eigen Cadeaukaart uitgeeft onder naam van Festivalcadeau. Evenementenorganisatie organiseert evenementen waarbij tickets worden verkocht tegen een geldprijs en welke zelfstandig aangesloten is bij een Payment Service Provider of Ticketingprovider.


Verschaffer – de natuurlijke - of rechtspersoon die een Cadeaukaart aankoopt en hierdoor een unieke giftcard inclusief unieke 19-cijferige code ontvangt.


Verzilveraar - de natuurlijke - of rechtspersoon die de giftcard met unieke code verzilvert voor een ticket voor een evenement waarvan de organiserende partij is aangesloten bij festivalcadeau.com

Verzilvering - Het Verzilveren van Tegoed beslaat enkel betrekking op tickets. Het Verzilveren van Tegoed voor zowel elektronisch als fysieke muntenverkoop of Tegoed waar dranken mee Verzilverd kunnen worden, is uitgesloten.


Vertrouwelijke Informatie - Alle gegevens, informatie en data in welke vorm dan ook die een partij aan de Ontvanger in het kader van de Overeenkomst verstrekt, en die door eerstgenoemde partij als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel waarvan de andere partij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan vermoeden.


Verzilverpunt - Evenementenorganisatie waarbij de Cadeaukaart inwisselbaar is voor tickets.


Cadeaukaart - Het fysieke en/of elektronische instrument en/of het geheel van procedures waarmee houders toegang hebben of kunnen verkrijgen tot het door Intersolve aan de Houder uitgegeven Cadeaukaart. De Cadeaukaart fungeert als betaalinstrument dat het mogelijk maakt om als betaalmiddel te gebruiken en te aanvaarden bij Evenementenorganisatie.


2. Algemeen

2.1. Festivalcadeau geeft in samenwerking met Intersolve de Cadeaukaart uit.

2.2. De Houder is in deze Algemene Voorwaarden de persoon die de Cadeaukaart gebruikt. De Cadeaukaart is niet overdraagbaar.

2.3. TicketGift B.V. is bij geen enkele afspraak tussen de Houder en het Verzilverpunt of tussen de Houder en de Evenementenorganisatie van de uitvoering waar de toegangskaarten betrekking op hebben, partij. De Houder heeft geen enkele aanspraak op TicketGift B.V. ter zake de koop van toegangskaarten of de uitvoering waar de toegangskaarten betrekking op hebben.

2.4. Festivalcadeau heeft met Intersolve een overeenkomst afgesloten op basis waarvan Festivalcadeau het recht heeft om het door Intersolve uit te geven product, onder het Merk te vermarkten en te distribueren.

2.5. De Verschaffer is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens van het door hem opgegeven contactgegevens, met name, zonder daartoe te zijn beperkt, voor de juistheid van het fysieke bezorgadres en/of het e-mailadres.

2.6. De Houder is verantwoordelijk voor het veilig beheer van de Cadeaukaart, ook als er in het kader van een fysieke bestelling op maat meerdere bezorgadressen zijn opgegeven.

2.7. Alle met de Evenementenorganisatie (al dan niet via een website) gecommuniceerde levertijden zijn altijd streefdata. De Evenementenorganisatie kan aan de overschrijding van een levertijd geen rechten ontlenen.

2.8. De Evenementenorganisatie van de Cadeaukaart vrijwaart Festivalcadeau tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van het ontwerp van de Cadeaukaart.

2.9. De Houder van de Cadeaukaart vrijwaart Festivalcadeau tegen alle aanspraken van derden verband
houdende met het gebruik van de Cadeaukaart.

2.10. De Evenementenorganisatie zal de neutrale Festival Cadeaukaart, het product van Festivalcadeau, accepteren als betaalmethode voor al haar openbaar publieke evenementen. Hiervoor zullen de onderling gemaakte financiële afspraken gelden en zijn de Acceptanten Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.11. TicketGift B.V. garandeert niet dat de Cadeaukaart niet op onderdelen zal afwijken van het vooraf ingerichte en overeengekomen design.

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder meer door het ondertekenen van de offerte ofwel door het langs elektronische weg aanvaarden daarvan van toepassing.

3.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Tegoed

4.1. Het op de Cadeaukaart te plaatsen Tegoed kan niet meer of minder zijn dan TicketGift B.V. aangeeft.

4.2. TicketGift B.V. kan het maximaal in één keer te verkrijgen Cadeaukaart en/of het Tegoed daarop beperken.

4.2 Het is niet mogelijk om Tegoed te plaatsen op een Cadeaukaart waar reeds Tegoed op is geplaatst.

4.3. Tegoed op een Cadeaukaart kan alleen worden geplaatst door TicketGift B.V.

4.4. Indien Tegoed op de Cadeaukaart correct is geplaatst, garandeert TicketGift B.V. dat het Tegoed gelijk
is aan het bedrag dat door de Evenementenorganisatie aan TicketGift B.V. is gecommuniceerd.

4.5. Het Tegoed op de Cadeaukaart geeft de Houder het recht om bij het Verzilverpunt(en) toegangskaarten aan te schaffen tot de hoogte van het Tegoed. Het Tegoed kan alleen en uitsluitend worden gebruikt voor de aanschaf van toegangskaarten. Het Tegoed wordt verminderd met de prijs van de daarmee aangeschafte toegangskaart(en).

4.6. De Houder kan middels de saldochecker op de webshop van Festivalcadeau het resterende Tegoed
van de Cadeaukaart inzien. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te
verzilveren.

4.7. TicketGift B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.

4.8. Het is niet mogelijk een Tegoed in geld uit te laten keren.

4.9. TicketGift B.V. garandeert niet dat de Cadeaukaart bij alle evenementen van de Evenementenorganisatie verzilverd kan worden. Evenementenorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van tickets voor haar evenementen.

4.10. Verzilveren en plaatsen van het Tegoed geschieden langs elektronische weg. TicketGift B.V. staat niet in voor het systeem foutloos en ononderbroken functioneren van de daarbij betrokken systemen.

4.11. TicketGift B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de Cadeaukaart of het daarbij horende Tegoed.

4.12. TicketGift B.V. is gerechtigd de koop en het gebruik van Cadeaukaart en Tegoed door of namens de Houder aan deze te ontzeggen indien deze in strijd handelt met deze Voorwaarden of de Cadeaukaart of het Tegoed daarop op een oneigenlijke wijze gebruikt of laat gebruiken.

4.13. De administratie van TicketGift B.V. vormt volledig bewijs ter zake het bestaan en de omvang van het Tegoed op een Kaart, behoudens tegenbewijs.

5. Aanmelding, totstandkoming van de Deelname Overeenkomst

5.1. Een Aanvrager kan zich via de website festivalcadeau.com of ander daartoe ingericht digitaal platform door invulling van het digitale aanmeldingsformulier aanmelden. De Aanvrager is daarbij verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen en alle gevraagde aanvullende informatie en documentatie te verstrekken. Festivalcadeau neemt een aanvraag niet eerder in behandeling nadat het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde informatie en documentatie is ontvangen.

5.2. Na aanvaarding van de Aanvrager, als Evenementenorganisatie, door Festivalcadeau, ontvangt de Aanvrager op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail waarbij de Aanvrager wordt aangesteld als Evenementenorganisatie.

5.3. De Evenementenorganisatie is verplicht, en zelf verantwoordelijk om, Festivalcadeau schriftelijk op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in het kader van zijn bedrijfsvoering, waaronder, doch niet uitsluitend de (handels-)naam van de onderneming, het adres, de Ticketingprovider, de PSP, zijn webwinkel en wijziging van de bankgegevens.

5.4 Bij de uitvoering is Festivalcadeau gerechtigd derden in te schakelen en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Festivalcadeau zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg plegen.

6. Kosten

6.1. Als vergoeding voor de deelname in het Cadeaukaart Deelname Programma is de Evenementenorganisatie Aansluitkosten, Koppelingskosten en / of Provisiekosten aan Festivalcadeau verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Festivalcadeau heeft het recht Aansluitkosten en Koppelingskosten middels een separate factuur bij de Evenementenorganisatie in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.

6.3. Festivalcadeau heeft het recht om Transactiekosten in rekening te brengen per Cadeaukaart. Het schriftelijk afgesproken bedrag en / of percentage wordt in rekening gebracht van de waarde van de verzilverde Cadeaukaart.

6.4. Festivalcadeau heeft het recht om Provisiekosten in rekening te brengen. Het schriftelijk afgesproken bedrag en / of percentage wordt in rekening gebracht van de waarde van de verzilverde Cadeaukaart.

6.5. Evenementenorganisatie gaat akkoord met het feit dat Festivalcadeau enkel de verzilverde cadeaukaarten aan Evenementenorganisatie uitbetaald.

6.6. Om de Cadeaukaart als betaalmiddel te kunnen aanvaarden, dient de Evenementenorganisatie gebruik te maken van een zelfstandig gekoppelde Payment Service Provider en de beschikking hebben over een eigen PSP-ID ofwel een koppeling te hebben met een Ticketingprovider. Festivalcadeau en Intersolve dienen hiervoor gekoppeld te zijn met de Payment Service Provider ofwel de Ticketingprovider. Indien niet, kan Evenementenorganisatie ook middels de back-end van Festivalcadeau haar eigen tickets uploaden welke als product beschikbaar worden gesteld ter betaalmiddel. De kosten van de eventueel lokaal benodigde infrastructuur en van de diensten van de integratie met de PSP of Festivalcadeau zijn voor rekening van de Evenementenorganisatie.

7. Aanvaarding van de Cadeaukaart als betaalmiddel
De Cadeaukaart:

7.1. kan worden geladen met een minimum van
5,- en tot een maximum van 150,-

7.2. Is niet her-oplaadbaar.


7.3. Wordt in één keer besteed, tenzij het Tegoed groter is dan de waarde van de betaling waarvoor de
Cadeaukaart als betaalmiddel wordt aanvaard, in welk geval het resterende Tegoed behouden blijft en op een later moment gebruikt kan worden, met een vervaltermijn van vijf jaar na uitgifte van de Cadeaukaart.

7.4. De Evenementenorganisatie is verplicht voor de duur van de Deelname Overeenkomst de Cadeaukaart
als betaalmiddel in al zijn aangesloten webwinkels te accepteren voor door de Evenementenorganisatie zelf maar publiekelijk aangeboden toegangsbewijzen.

7.5.
Evenementenorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het aanbieden en aanvaarden van de Cadeaukaart middels de elektronische betaalmethode. Eventuele schade welke voortvloeit uit het feit dat de betaalmethode, door toedoen van Evenementenorganisatie, niet meer aanvaard kan worden, kan nimmer op Festivalcadeau verhaald worden.

8. Communicatie

8.1. Iedere communicatie tussen Festivalcadeau, de Aanvrager en/of de Evenementenorganisatie kan
elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld of in gevallen waarin de wet anders voorschrijft.

8.2. Festivalcadeau is Evenementenorganisatie verplicht om minimaal 1x per maand een uitdraai per .SEPA
bestand mee te zenden met het aantal verzilverde Cadeaukaarten, de datum van verzilvering en de waarde.

9. Fraude


9.1. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte
handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Verzilveraar of Houder, heeft TicketGift B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan TicketGift B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

10. Promotie


10.1. Evenementenorganisatie neemt de marketing van haar eigen Cadeaukaart op zich en zal zich
inspannen de Cadeaukaart onder de aandacht van het publiek te brengen middels haar eigen webpagina en/of toevoeging als ‘Product’ op de Facebookpagina inclusief doorlink naar de productpagina in de webshop.

10.2. Evenementenorganisatie is zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van het design, welke voldoet
aan de minimaal gestelde eisen en afmetingen van Festivalcadeau.

10.3. De Evenementenorganisatie geeft toestemming aan Festivalcadeau voor de vermelding van de
gegevens van zijn webwinkel en gebruik om niet van zijn tekst- en/of beeldmerk op de website www.festivalcadeau.com.

10.4. De Evenementenorganisatie is verplicht haar evenementen zelfstandig toe te voegen aan de agenda van Festivalcadeau, binnen maximaal zeven dagen na de releasedatum van het evenement. Indienen gebeurd uitsluitend door de evenementenorganisatie middels het cms systeem van festivalcadeau.com, of middels schriftelijk schrijven per e-mail. Per evenement dienen er minimaal 50 tickets beschikbaar gesteld te worden of ten minste 5% van de totale capaciteit per evenement voor de verkoop via Festivalcadeau, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

10.5. Design welke bestaat uit één of meerdere onderdelen uit de volgende categorieën is niet toegestaan:
pornografische of erotische inhoud (uitgezonderd erotische genotsartikelen) piramide verkoop of multi-level marketing escortbureaus / erotische massagesalons / seksuele dienstverlening nagemaakte goederen, goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden handel van wapens of militaire wapens of explosieven producten of diensten die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of terrorisme producten ontworpen om auteursrechtelijke bescherming technieken te omzeilen of ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv 'mod-chips' om de encryptie van spelcomputers te breken om het spelen van niet-gelicentieerde kopieën van spellen mogelijk te maken) te vergemakkelijken producten en diensten die specifiek worden aangeboden of bestemd zijn om te worden gebruikt om drugs te maken of te laten groeien (bijvoorbeeld 'kweek', zaden voor cannabisplanten et cetera) producten en / of diensten in de volgende sectoren: het gokken, effecten en andere gereguleerde sectoren verkoop van illegale of verboden goederen en / of diensten (waaronder, maar niet beperkt tot: illegale software, illegale downloads van muziek, films of games)

11. Bewijskracht en bewaartermijn administratie


11.1. Tegenover de Evenementenorganisatie strekt een uittreksel uit de administratie van Festivalcadeau tot
volledig bewijs, behoudens door de Evenementenorganisatie te leveren tegenbewijs.

11.2. Festivalcadeau of een door Festivalcadeau ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te
bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.

12. Geheimhouding
Partijen zullen bij de uitvoering van de Deelname Overeenkomst Vertrouwelijke Informatie uitwisselen.
Partijen verplichten zich ertoe Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Deelname Overeenkomst.

13. Privacy


13.1. De Aanvrager / Evenementenorganisatie verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan Festivalcadeau. Bij
de behandeling van persoonsgegevens van de Aanvrager / Evenementenorganisatie zal Festivalcadeau voldoen aan de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (“AVG”), wat betekent dat: (i) Festivalcadeau alleen die persoonsgegevens van de Aanvrager / Evenementenorganisatie zal gebruiken die nodig zijn voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen en haar verplichtingen onder de Deelname Overeenkomst; en (ii) Festivalcadeau de persoonsgegevens niet met derden zal delen zonder toestemming
van de Aanvrager / Evenementenorganisatie; behalve wanneer Festivalcadeau daartoe wettelijk is verplicht.
De Aanvrager / Evenementenorganisatie geeft hierbij toestemming aan Festivalcadeau om zijn / haar persoonsgegevens te delen met Intersolve.

13.2. De Evenementenorganisatie zal de eventueel in het kader van de Betaling met een kaart ontvangen gegevens inzake de Houder uitsluitend gebruiken voor de administratieve afhandeling van de Betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen ter zake de bescherming van persoonsgegevens.

13.3. Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie garanderen dat elk van hen: (i) voldoet en zal voldoen
aan al haar / zijn verplichtingen onder de AVG; en (ii) alle passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

14.4. Partijen bewaren de persoonsgegevens slechts voor zolang als nodig is voor de nakoming van hun
verplichtingen onder de Deelname Overeenkomst en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

15. Intellectueel eigendom

15.1. Alle IP-Rechten van de Cadeaukaart (concept, logo, merk etc.) komen aan Festivalcadeau of haar
licentiegevers toe.

15.2. Het is de Evenementenorganisatie niet toegestaan om na oplevering wijzigingen of toevoegingen op
de Cadeaukaart aan te brengen.

16. Aansprakelijkheid


16.1 De Evenementenorganisatie dient, gedurende de periode dat de Cadeaukaart geldig is, zorg te dragen
dat de Cadeaukaart verzilverd kan blijven worden.


16.2. De organisator draagt zelf de verantwoordelijkheid dat, in geval van faillissement, de Cadeaukaart
ongeldig en onbruikbaar is.

16.3. TicketGift B.V. draagt geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in geval van
schade of diefstal van de Cadeaukaarten.

16.4. Schade welke voortvloeit uit het feit dat het design, aangeleverd door de Evenementenorganisatie,

van de Cadeaukaart inbreuk maakt op IP-rechten, vallen altijd onder de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Evenementenorganisatie.

16.5. TicketGift B.V. draagt op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte

van het vermelde in lid 1, 2 en 3.

17. Aansprakelijkheidsbeperking


17.9. De aansprakelijkheid van Festivalcadeau is beperkt tot het bedrag waarop de door Festivalcadeau
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Festivalcadeau onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door Evenementenorganisatie worden verkregen op het kantoor van Festivalcadeau.

17.2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 1 genoemde
verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Festivalcadeau beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Festivalcadeau aan Evenementenorganisatie in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van 5.000,-(zegge: vijf
duizend euro).

17.3. De beperking van de aansprakelijkheid van Festivalcadeau geldt niet indien sprake is van
opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Festivalcadeau of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

17.4. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke
personen die bij Festivalcadeau in dienst zijn (geweest) of waarmee Festivalcadeau in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze
personen kunnen zich jegens Evenementenorganisatie bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.

17.5. De in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is
veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.

17.6.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Festivalcadeau aansprakelijk is. Dit geldt ook als de Evenementenorganisatie schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht.

17.7. De Evenementenorganisatie vrijwaart Festivalcadeau tegen alle aanspraken van derden, de redelijke
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Festivalcadeau.


17.8. Festivalcadeau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens Houder of de
Evenementenorganisatie voor schade die deze leidt ten gevolge van het onjuist gebruiken van het Tegoed op de Cadeaukaart.

17. Wijzigingen


17.9. Festivalcadeau heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie en
de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van Festivalcadeau of zullen worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres van Evenementenorganisatie.

17.10 Dergelijke wijzigingen worden geacht door de Evenementenorganisatie onherroepelijk te zijn aanvaard,
tenzij de Evenementenorganisatie binnen de in artikel

17.11 genoemde periode van dertig (30) dagen
Festivalcadeau schriftelijk of per elektronische post heeft meegedeeld, dat de Evenementenorganisatie niet akkoord wenst te gaan met de aangekondigde wijzigingen. Alsdan zal de Deelname Overeenkomst per ontvangstdatum van berichtgeving van de Evenementenorganisatie geldig kunnen worden beëindigd.

18. Duur en einde van de Deelname Overeenkomst


18.1. De Deelname Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op het
moment dat de Aanvrager wordt aangesteld als Evenementenorganisatie. De Deelname Overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.

18.2. Op het moment dat de overeenkomst tussen Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie eindigt,
eindigt ook deze Overeenkomst van rechtswege, zonder dat voor de Evenementenorganisatie enig recht op vergoeding ontstaat.

18.3. Elk der partijen heeft het recht Deelname Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
indien de wederpartij: (i) zijn onderneming staakt; of (ii) na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden.

18.4. Festivalcadeau heeft het recht de Deelname Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens Evenementenorganisatie, indien;

18.4.1. De Evenementenorganisatie een natuurlijke persoon is en komt te overlijden of onder curatele- of

onder bewind wordt gesteld;

18.4.2. Het faillissement of surséance van betaling van de Evenementenorganisatie wordt aangevraagd of
als de Evenementenorganisatie een verzoek indient voor toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;

18.4.3. Ten laste van de Evenementenorganisatie conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;


18.4.4. De Evenementenorganisatie betrokken is in een juridische fusie of splitsing;


18.4.5. Bij Festivalcadeau het vermoeden bestaat dat de Evenementenorganisatie zich op enigerlei wijze
bezighoudt of betrokken is bij fraude met de Cadeaukaart;

18.4.6. De Evenementenorganisatie op enigerlei wijze afbreuk doet aan de goede naam en faam van de
Cadeaukaart, zulks ter beoordeling van Festivalcadeau;

18.4.7. De betrokken Payment Service Provider van de Evenementenorganisatie de Cadeaukaart niet langer
als betaalmethode aanbiedt;

18.4.8. De Evenementenorganisatie in strijd handelt met artikel 19.1 van de Algemene Voorwaarden.


19. Verboden producten en diensten

19.1. Het is niet toegestaan de Cadeaukaart te accepteren als betaalmiddel voor producten en diensten uit
of gerelateerd aan de volgende categorieën: producten of diensten die bij wet zijn verboden pornografische of erotische inhoud (uitgezonderd erotische genotsartikelen) piramide verkoop of multi-level marketing escortbureaus / erotische massagesalons / seksuele dienstverlening nagemaakte goederen, goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden handel van wapens of militaire wapens of explosieven producten of diensten die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of terrorisme producten ontworpen om auteursrechtelijke bescherming technieken te omzeilen of ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv 'mod-chips' om de encryptie van spelcomputers te breken om het spelen van niet-gelicentieerde kopieën van spellen mogelijk te maken) te vergemakkelijken producten en diensten die specifiek worden aangeboden of bestemd zijn om te worden gebruikt om drugs te maken of te laten groeien (bijvoorbeeld 'kweek', zaden voor cannabisplanten et cetera) producten en / of diensten in de volgende sectoren: het gokken, effecten en andere gereguleerde sectoren verkoop van illegale of verboden goederen en / of diensten (waaronder, maar niet beperkt tot: illegale software, illegale downloads van muziek, films of games)

19.2. Onverlet het bepaalde in artikel 16.1 behoudt Festivalcadeau zich te allen tijde het recht voor om haar
moverende redenen een Aanvrager als Evenementenorganisatie te weigeren.

20. Privacy Policy
Intersolve en Festivalcadeau vindt zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens belangrijk. Op deze pagina informeren we je over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruikmaakt van onze diensten en producten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren.Wanneer je vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud van de verklaring, of wanneer je klachten hebt over de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kun je ons dit laten weten per e-mail.

20.1. Privacy verklaring

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen ter uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast willen wij je persoonsgegevens graag gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Intersolve of Festivalcadeau aanbiedt. Wanneer je geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kun je dit per e-mail laten weten. Wij zullen het versturen van marketinginformatie meteen na ontvangst van je verzoek stopzetten.
De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mail adres
Telefoonnummer

Wij zorgen er voor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jou verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Je hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt. Wij bieden bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Je kunt een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot het intrekken van je toestemming of bezwaar op het verwerken van je persoonsgegevens indienen per e-mail. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, verrichten of je gemotiveerd uitleggen waarom jouw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. Wanneer je meent dat de manier waarop wij gebruikmaken van je persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor je deze hebt gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kunt je dit via het contactformulier doorgeven.

We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Festivalcadeau met je heeft gesloten.

20.2. IP-adres

Festivalcadeau kan op verschillende manieren beschikking krijgen over je e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer je informatie opvraagt via onze website. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan jouw Internet Protocol-adres (IP-adres). Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naartoe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van je IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer je inlogt op het internet, automatisch door je internetprovider aan je computer wordt toegekend, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van je IP-adres jouw identiteit te achterhalen, tenzij je die zelf aan ons hebt doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP- adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar jou worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

20.3. Cookies

Wij maken ook gebruik van zogenaamde cookies om onze websites, producten en diensten beter te laten aansluiten op je wensen en voorkeuren. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash- applicaties) wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Festivalcadeau maakt voor consumenten alleen gebruik van functionele cookies. Bij zakelijke bezoekers worden ook tracking cookies gebruikt aan de hand van het IP-adres. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Een voorbeeld: wanneer je een inschrijfformulier invult om deel te nemen aan een bijeenkomst, dient je je gegevens in te vullen. Om deze inschrijfprocedure sneller te laten verlopen, kunnen wij een cookie op de harde schijf van je computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer onze website bezoekt, herkent deze je als klant. Het is in dat geval voor jou niet noodzakelijk de vereiste gegevens weer in te voeren. Natuurlijk geldt dat wij de informatie die uit cookies worden verkregen niet zullen gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Indien je geen cookies wenst, kun je dit aangeven bij je eerste bezoek op de website. Wanneer je de cookies niet accepteert, kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van de website. Als alternatief kun je de cookies die op jouw computer worden opgeslagen regelmatig wissen.


20.4. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonten, de wensen en het gebruikersgedrag van onze bezoekers kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden.Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

20.5. Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen om bepaalde webpagina’s te kunnen promoten ‘liken’ of ‘delen’ op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

21. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden, de uitleg daarvan en geschillen die eruit voortvloeien die niet in der minne
kunnen worden geschikt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem.