Algemene Voorwaarden voor Evenementenorgansaties.

Algemene Voorwaarden Acceptanten
Festivalcadeau - Evenementenorganisatie


Op alle overeenkomsten tussen Festivalcadeau.com en Evenementenorganisaties zijn onderstaande
Algemene Voorwaarden van toepassing.


Laatste update: september 2021


De (gewijzigde) algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten,
dertig (30) dagen na publicatie op de website van Festivalcadeau.

Op eerste verzoek van de klant zal Festivalcadeau de Algemene Voorwaarden kosteloos toesturen.


1. Definities


In deze algemene voorwaarden voor acceptanten hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de
volgende betekenis:


Aansluitkosten - De eenmalige kosten die de Evenementenorganisatie verschuldigd is aan Festivalcadeau voor de administratieve verwerking van zijn / haar aansluiting.


Aanvrager - Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel die zich wenst aan te melden als Evenementenorganisatie zodat deze betaling met de Cadeaukaart kan aanvaarden voor de in zijn webwinkel(s) aangeboden tickets voor evenementen.


Betaling - De betaling die een houder verricht en die Festivalcadeau afhandelt door (een deel van) het tegoed op de cadeaukaart van die Houder over te schrijven naar de rekening van Evenementenorganisatie.


Cadeaukaart - Het fysieke en/of elektronische instrument en/of het geheel van procedures waarmee houders toegang hebben of kunnen verkrijgen tot het door Intersolve aan de Houder uitgegeven Cadeaukaart. De Cadeaukaart fungeert als betaalinstrument dat het mogelijk maakt om als betaalmiddel te gebruiken en te aanvaarden bij Evenementenorganisatie.


Deelname Overeenkomst: De Deelname Overeenkomst Cadeaukaart bestaat uit: i) De overeenkomst tussen Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie en ii) de overeenkomst tussen Intersolve en de Evenementenorganisatie waarop de Deelnemersvoorwaarden respectievelijk de Acceptatievoorwaarden van toepassing zijn.


Deelname Programma - Het programma waarbij Festivalcadeau onder het merk Cadeaukaarten uitgeeft.


Rekening - De rekening die Festivalcadeau aanhoudt van de Evenementenorganisatie en waarop de uitbetaling na verzilvering van de cadeaukaart worden voldaan.


Festivalcadeau - TicketGift B.V., tevens handelend onder de naam Festivalcadeau, is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de PC Boutensstraat 120-2 (2025LL) in Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 76673774, geeft in samenwerking met Intersolve B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX 

Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159718 (Intersolve”) de Cadeaukaart uit. Intersolve staat - als vergunning houdende elektronisch geldinstelling (EGI”) - onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB”) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM”). De door verkoop van Cadeaukaarten ontvangen geldmiddelen worden veiliggesteld op een specifiek aangemaakte rekening, opdat de Uitbetalingen aan Evenementenorganisatie en
terugbetalingen aan Houders te allen tijde zijn gewaarborgd.


Gebruiksvoorwaarden - De voorwaarden die gelden voor het gebruik van de Cadeaukaart door de
Houders en die zijn gepubliceerd op de website festivalcadeau.nl;


Houder - Een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het bezit van of met toegang tot een Cadeaukaart.


IP-Rechten - Alle intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten,
octrooirechten, ontwerprechten en handelsnaamrechten.


Merk - Het in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op naam van TicketGift B.V. of haar licentiegever ingeschreven merk Cadeaukaart.
Multiple Purpose Voucher - De waarde van een Cadeaukaart welke besteedbaar is tegen meerdere
producten tegen een wisselend BTW-tarief of verzilverbaar is bij een Nederlands of Buitenlandse evenementenorganisatie.


Ontvanger - De partij die vertrouwelijke Informatie ontvangt.
Payment Service Provider - De partij, die, alleen in geval er sprake is van een distribuerende rol van die PSP, een strikt technische rol speelt tussen Intersolve en de Evenementenorganisatie en die het voor de
Evenementenorganisatie mogelijk maakt Betalingen te aanvaarden van Houders als betaling voor tickets die de Evenementenorganisatie te koop aanbiedt in zijn webwinkel.
Provisiekosten - De kosten die de Evenementenorganisatie aan Festivalcadeau verschuldigd is voor de
deelname aan het Deelname Programma.


Tegoed - Het bedrag waarvoor de Cadeaukaart is uitgegeven verminderd met de door de Houder reeds verrichte Betalingen.


Evenementenorganisatie – De natuurlijke- of rechtspersoon welke evenementen organiseert en waarbij tickets worden verkocht tegen een geldprijs en welke zelfstandig aangesloten is bij een ticketingprovider of een eigen Payment Service Provider.


Uitbetaling - De periodieke betaling die Festivalcadeau aan de Evenementenorganisatie verricht door betaling van de waarde in euro’s van het gehouden bedrag terzake van door de Evenementenorganisatie aanvaarde Betalingen.


Verschaffer – de natuurlijke - of rechtspersoon die een cadeaukaart aankoopt en hierdoor een unieke giftcard inclusief unieke 19-cijferige code ontvangt.


Verzilveraar -
de natuurlijke - of rechtspersoon die de giftcard met unieke code verzilvert voor een ticket voor een evenement waarvan de organiserende partij is aangesloten bij festivalcadeau.com.

Verzilvering - Het Verzilveren van Tegoed beslaat enkel betrekking op tickets, als additionele bijverkopen zoals lockers. Het Verzilveren van Tegoed voor zowel elektronisch als fysieke muntenverkoop of Tegoed waar dranken mee Verzilvert kunnen worden is uitgesloten.
Vertrouwelijke Informatie - Alle gegevens, informatie en data in welke vorm dan ook die een partij aan de Ontvanger in het kader van de Overeenkomst verstrekt, en die door eerstgenoemde partij als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel waarvan de andere partij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan vermoeden.


2. Toepasselijkheid


2.1. Deze evenementenorganisatorenvoorwaarden zijn onder meer door invullen van het samenwerkingsformulier ofwel door het langs elektronische weg aanvaarden daarvan van toepassing.

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Bij strijdigheid tussen het in deze Overeenkomst bepaalde en een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geldt tussen partijen het bepaalde in de Deelname/ Overeenkomst.

3. Cadeaukaart


3.1. Festivalcadeau geeft in samenwerking met Intersolve de cadeaukaart uit.

3.2. Bij verkoop van een cadeaukaart wordt door het omwisselen van chartaal en/of giraal geld een geldswaarde ter hoogte van het tegoed gekoppeld aan een cadeaukaart. Het tegoed op de cadeaukaart is inwisselbaar als een Multiple Purpose Voucher.

3.3. Festivalcadeau heeft met Intersolve een overeenkomst afgesloten op basis waarvan Festivalcadeau het recht heeft om het door Intersolve uit te geven product indirect besteedbaar product, onder het Merk te vermarkten en te distribueren.

4. Aanmelding, totstandkoming van de Deelname Overeenkomst


4.1. Een Aanvrager kan zich via de website festivalcadeau.com of ander daartoe ingericht digitaal platform door invulling van het digitale aanmeldingsformulier aanmelden. De Aanvrager is daarbij verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen en alle gevraagde aanvullende informatie en documentatie te verstrekken. Festivalcadeau neemt een aanvraag niet eerder in behandeling nadat het formulier volledig is ingevuld en alle gevraagde informatie en documentatie is ontvangen.


4.2. Na aanvaarding van Aanvrager, als Evenementenorganisatie, door Festivalcadeau, ontvangt de Aanvrager op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail waarbij de Aanvrager wordt aangesteld als Evenementenorganisatie.


4.3. In afwijking van artikel 4.1 van deze Deelnemersvoorwaarden kan de Deelname Overeenkomst tevens op andere wijze schriftelijk worden gesloten.

4.4. De Evenementenorganisatie is verplicht Festivalcadeau schriftelijk op de hoogte te stellen van relevante wijzigingen in het kader van zijn bedrijfsvoering, waaronder, doch niet uitsluitend de (handels-)naam van de onderneming, de adressen van Evenementenorganisatie en zijn webwinkel en wijziging van de bankgegevens.


4.5 Bij de uitvoering is Festivalcadeau gerechtigd derden in te schakelen en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Festivalcadeau zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg plegen.


5. Kosten


5.1. Als vergoeding voor de deelname in het GiftCard Programma is de Evenementenorganisatie Aansluitkosten, Koppelingskosten en Provisiekosten aan Festivalcadeau verschuldigd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


5.2. Festivalcadeau heeft het recht Aansluitkosten en Koppelingskosten middels een separate factuur bij de Evenementenorganisatie in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen.


5.3. Festivalcadeau heeft het recht om Transactiekosten in rekening te brengen. Het schriftelijk afgesproken bedrag en / of percentage wordt in rekening gebracht van de waarde van de verzilverde Cadeaukaart.


5.4. Festivalcadeau heeft het recht om Provisiekosten in rekening te brengen. Het schriftelijk afgesproken bedrag en / of percentage wordt in rekening gebracht van de waarde van de verzilverde Cadeaukaart.


5.5. De Tansactiekosten en Provisiekosten worden door Festivalcadeau ingehouden op het totaal van de Uitbetaling en verrekend met de Uitbetaling van de Verzilverde Cadeaukaarten.


5.6. Om de Cadeaukaart als betaalmiddel te kunnen aanvaarden, dient de Evenementenorganisatie gebruik te maken van een zelfstandig gekoppelde Payment Service Provider. Festivalcadeau en Intersolve dienen hiervoor gekoppeld te zijn met de Payment Service Provider. De kosten van de eventueel lokaal benodigde infrastructuur en van de diensten van de integratie met de PSP of Festivalcadeau zijn voor rekening van de Evenementenorganisatie.


5.7. Het Tegoed, totaal verzilverde cadeaukaarten minus Transactiekosten en Provisiekosten, wordt wekelijks of maandelijks aan de Evenementenorganisatie uitgekeerd, op het bij Festivalcadeau bekende IBAN-bankrekeningnummer van de Evenementenorganisatie.


6. Aanvaarding van de Cadeaukaart als betaalmiddel


6.1. De Cadeaukaart:


6.1.1.kan worden geladen met een minimum van 5,- en tot een maximum van 150,-.


6.1.2. Is niet her-oplaadbaar.


6.1.3. Wordt in één keer besteed, tenzij het Tegoed groter is dan de waarde van de betaling waarvoor de Cadeaukaart als betaalmiddel wordt aanvaard, in welk geval het resterende Tegoed behouden blijft en op een later moment gebruikt kan worden, met een vervaltermijn van vijf jaar na aankoop van de cadeaukaart.

6.2. De Evenementenorganisatie is verplicht voor de duur van de Deelname Overeenkomst de Cadeaukaart als betaalmiddel in al zijn aangesloten webwinkels te accepteren voor door de Evenementenorganisatie zelf aangeboden producten / diensten.

6.3. De Evenementenorganisatie verplicht zich om de acceptatie van de Cadeaukaart kenbaar te maken door het plaatsen van een digitaal logo / tekst volgens het model van Festivalcadeau op minimaal één van haar online kanalen en in zijn webwinkel.

7. Communicatie


7.1. Iedere communicatie tussen Festivalcadeau, de Aanvrager en/of de Evenementenorganisatie kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Deelnemersvoorwaarden uitdrukkelijk anders is vermeld of in gevallen waarin de wet anders voorschrijft.


7.2. Festivalcadeau is Evenementenorganisatie verplicht om gelijktijdig met de uitbetaling van het Tegoed een uitdraai per .csv mee te zenden met het aantal verzilverde cadeaukaarten, de datum van verzilvering en de waarde.


8. Promotie


8.1. Festivalcadeau heeft de marketing van de Cadeaukaart op zich genomen en zal zich inspannen de Cadeaukaart onder de aandacht van het publiek te brengen en de verkoop daarvan te bevorderen.


8.2. Festivalcadeau organiseert voor haar rekening en risico en indien mogelijk jaarlijks promotionele activiteiten.


8.3. De Evenementenorganisatie geeft toestemming aan Festivalcadeau voor de vermelding van de
gegevens van zijn webwinkel en gebruik om niet van zijn woord- en/of beeldmerk op de website festivalcadeau.com.


8.4. De Evenementenorganisatie geeft toestemming aan Festivalcadeau voor het gebruik om niet van zijn woord- en/of beeldmerk voor zowel on- als offline promotionele doeleinden.


8.5. De Evenementenorganisatie is verplicht haar evenementen zelfstandig toe te voegen aan de agenda van Festivalcadeau, binnen maximaal zeven dagen na de releasedatum van het evenement. Indienen gebeurd uitsluitend door de evenementenorganisatie middels het cms systeem van festivalcadeau.com, of middels schriftelijk schrijven per e-mail. Per evenement dienen er minimaal 50 tickets beschikbaar gesteld te worden of ten minste 5% van de totale capaciteit per evenement voor de verkoop via Festivalcadeau, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.


9. Bewijskracht en bewaartermijn administratie


9.1. Tegenover de Evenementenorganisatie strekt een uittreksel uit de administratie van Festivalcadeau tot volledig bewijs, behoudens door de Evenementenorganisatie te leveren tegenbewijs.

9.2. Festivalcadeau of een door Festivalcadeau ingeschakelde derde hoeft haar administratie niet langer te
bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.


10. Geheimhouding

Partijen zullen bij de uitvoering van de Deelname Overeenkomst Vertrouwelijke Informatie uitwisselen. Partijen verplichten zich ertoe Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Deelname Overeenkomst.


11. Privacy


11.1. De Aanvrager / Evenementenorganisatie verstrekt mogelijk persoonsgegevens aan Festivalcadeau. Bij de behandeling van persoonsgegevens van de Aanvrager / Evenementenorganisatie zal Festivalcadeau voldoen aan de verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (“AVG”), wat betekent dat: (i) Festivalcadeau alleen die persoonsgegevens van de Aanvrager / Evenementenorganisatie zal gebruiken die nodig zijn voor de nakoming van haar wettelijke verplichtingen en haar verplichtingen onder de Deelname Overeenkomst; en (ii) Festivalcadeau de persoonsgegevens niet met derden zal delen zonder toestemming van de Aanvrager / Evenementenorganisatie; behalve wanneer Festivalcadeau daartoe wettelijk is verplicht. De Aanvrager / Evenementenorganisatie geeft hierbij toestemming aan Festivalcadeau om zijn / haar persoonsgegevens te delen met Intersolve.


11.2. De Evenementenorganisatie zal de eventueel in het kader van de Betaling met een Cadeaukaart ontvangen gegevens inzake de Houder uitsluitend gebruiken voor de administratieve afhandeling van de Betaling en met inachtneming van de wettelijke verplichtingen ter zake de bescherming van persoonsgegevens.


11.3. Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie garanderen dat elk van hen: (i) voldoet en zal voldoen aan al haar / zijn verplichtingen onder de AVG; en (ii) alle passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.


11.4. Partijen bewaren de persoonsgegevens slechts voor zolang als nodig is voor de nakoming van hun verplichtingen onder de Deelname Overeenkomst en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.


12. Intellectueel eigendom


12.1. Alle IP-Rechten van de Cadeaukaart (concept, logo, merk etc.) komen aan Festivalcadeau of haar licentiegevers toe.


12.2. Het is de Evenementenorganisatie niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen op de Cadeaukaart aan te brengen.


13. Aansprakelijkheidsbeperking


13.1. De aansprakelijkheid van Festivalcadeau is beperkt tot het bedrag waarop de door Festivalcadeau
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Festivalcadeau onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door Evenementenorganisatie worden verkregen op het kantoor van Festivalcadeau.


13.2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Festivalcadeau beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Festivalcadeau aan Evenementenorganisatie in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode
van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van 5.000,-(zegge: vijf duizend euro).


13.3. De beperking van de aansprakelijkheid van Festivalcadeau geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Festivalcadeau of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

13.4. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Festivalcadeau in dienst zijn (geweest) of waarmee Festivalcadeau in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze personen kunnen zich jegens Evenementenorganisatie bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.

13.5. De in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.

13.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Festivalcadeau aansprakelijk is. Dit geldt ook als de Evenementenorganisatie schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht.

13.7. De Evenementenorganisatie vrijwaart Festivalcadeau tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Festivalcadeau.

13.8. Festivalcadeau aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens Aanvrager of de Evenementenorganisatie voor schade die deze leidt ten gevolge van het onjuist invullen van het aanmeldingsformulier.


14. Wijzigingen

14.1. Festivalcadeau heeft het recht deze Evenementenorganisatorenvoorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen niet eerder dan dertig (30) dagen na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Evenementenorganisatorenvoorwaarden worden gepubliceerd op de website festivalcadeau.com of zullen worden verzonden naar het opgegeven e-mailadres van Evenementenorganisatie.

14.2. Dergelijke wijzigingen worden geacht door de Evenementenorganisatie onherroepelijk te zijn aanvaard, tenzij de Evenementenorganisatie binnen de in artikel 14.1 genoemde periode van dertig (30) dagen Festivalcadeau schriftelijk of per elektronische post heeft meegedeeld, dat de Evenementenorganisatie niet akkoord wenst te gaan met de aangekondigde wijzigingen. Alsdan zal de Deelname Overeenkomst per ontvangstdatum van berichtgeving van de Evenementenorganisatie geldig kunnen worden beëindigd.

15. Duur en einde van de Deelname Overeenkomst

15.1. De Deelname Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op het moment dat de Aanvrager wordt aangesteld als Evenementenorganisatie. De Deelname Overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kalendermaand.

15.2. Op het moment dat de overeenkomst tussen Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie eindigt, eindigt ook de Deelname Overeenkomst van rechtswege, zonder dat voor de Evenementenorganisatie enig recht op vergoeding ontstaat.

15.3. Elk der partijen heeft het recht Deelname Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de wederpartij: (i) zijn onderneming staakt; of (ii) na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor nakoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de Evenementenorganisatorenvoorwaarden.

15.4. Festivalcadeau heeft het recht de Deelname Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens Evenementenorganisatie, indien;

15.4.1. De Evenementenorganisatie een natuurlijke persoon is en komt te overlijden of onder curatele- of
onder bewind wordt gesteld;

15.4.2. Het faillissement of surséance van betaling van de Evenementenorganisatie wordt aangevraagd of
als de Evenementenorganisatie een verzoek indient voor toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen;

15.4.3. Ten laste van de Evenementenorganisatie conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

15.4.4. De Evenementenorganisatie betrokken is in een juridische fusie of splitsing;

15.4.5. Bij Festivalcadeau het vermoeden bestaat dat de Evenementenorganisatie zich op enigerlei wijze bezighoudt of betrokken is bij fraude met de Cadeaukaart;

15.4.6. De Evenementenorganisatie op enigerlei wijze afbreuk doet aan de goede naam en faam van de Cadeaukaart, zulks ter beoordeling van Festivalcadeau;

15.4.7. De betrokken Payment Service Provider van de Evenementenorganisatie de Cadeaukaart niet langer als betaalmethode aanbiedt;

15.4.8. De Evenementenorganisatie in strijd handelt met artikel 16.1 van de Deelnemersvoorwaarden.


16. Verboden producten en diensten


16.1. Het is niet toegestaan de Cadeaukaart te accepteren als betaalmiddel voor producten en diensten uit of gerelateerd aan de volgende categorieën: producten of diensten die bij wet zijn verboden pornografische of erotische inhoud (uitgezonderd erotische genotsartikelen) piramide verkoop of multi-level marketing escortbureaus / erotische massagesalons / seksuele dienstverlening nagemaakte
goederen, goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden handel van wapens of militaire wapens of explosieven producten of diensten die aanzetten tot haat, discriminatie, geweld of terrorisme producten ontworpen om auteursrechtelijke bescherming technieken te omzeilen of ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal (bv 'mod-chips' om de encryptie van spelcomputers te breken om het spelen van niet-gelicentieerde kopieën van spellen mogelijk te maken) te vergemakkelijken producten en diensten die specifiek worden aangeboden of bestemd zijn om te worden gebruikt om drugs te maken of te laten groeien (bijvoorbeeld 'kweek', zaden voor cannabisplanten et cetera) producten en / of diensten in de volgende sectoren: het gokken, effecten en andere gereguleerde sectoren verkoop van illegale of verboden goederen en / of diensten (waaronder, maar niet beperkt tot:
illegale software, illegale downloads van muziek, films of games)

16.2. Onverlet het bepaalde in artikel 16.1 behoudt Festivalcadeau zich te allen tijde het recht voor om haar moverende redenen een Aanvrager als Evenementenorganisatie te weigeren.


17. Privacy Policy


Intersolve en Festivalcadeau vindt zorgvuldig gebruik van persoonsgegevens belangrijk. Op deze pagina informeren we je over welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt en/of gebruikmaakt van onze diensten en producten. Ook vertellen we waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de gebruikservaring hiermee verbeteren.
Wanneer je vragen hebt die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud van de verklaring, of wanneer je klachten hebt over de manier waarop met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kun je ons dit laten weten per e-mail.

17.1. Privacy verklaring
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen ter uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast willen wij je persoonsgegevens graag gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe diensten of producten die Intersolve of Festivalcadeau aanbiedt. Wanneer je geen prijs (meer) stelt op deze informatie, kun je dit per e-mail laten weten. Wij zullen het versturen van marketinginformatie meteen na ontvangst van je verzoek stopzetten.

De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mail adres

Telefoonnummer

Wij zorgen er voor dat alle redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door jou verstrekte en opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Je hebt altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou worden verwerkt. Wij bieden bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.
Je kunt een verzoek tot inzage, verandering, gegevensoverdraging en verwijdering van je persoonsgegevens of een verzoek tot het intrekken van je toestemming of bezwaar op het verwerken van je
persoonsgegevens indienen per e-mail. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, verrichten of je gemotiveerd uitleggen waarom jouw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.
Wanneer je meent dat de manier waarop wij gebruikmaken van je persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor je deze hebt gegeven of afwijkt van deze Privacyverklaring, dan kunt je dit via het contactformulier doorgeven. We willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Festivalcadeau met je heeft gesloten.


17.2. IP-adres


Festivalcadeau kan op verschillende manieren beschikking krijgen over je e-mailadres, bijvoorbeeld wanneer je informatie opvraagt via onze website. Daarnaast kunnen anonieme gegevens worden verkregen die zijn gekoppeld aan jouw Internet Protocol-adres (IP-adres). Als je een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naartoe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van je IP-adres. Dit is een nummerreeks die iedere keer wanneer je inlogt op het internet, automatisch door je internetprovider aan je computer wordt toegekend, zodat je computer kan worden geïdentificeerd. Het is voor ons niet mogelijk om alleen aan de hand van je IP-adres jouw identiteit te achterhalen, tenzij je die zelf aan ons hebt doorgegeven. Wij kunnen alleen vaststellen dat de ontvangende computer in een bepaald gedeelte van het land staat. De aan het IP- adres gekoppelde informatie, zoals zoekopdrachten en websites
die zijn bezocht, kunnen daarom in beginsel niet naar jou worden herleid. Deze anonieme gegevens kunnen ons een beeld geven van het gedrag en de interesses van personen die onze websites bezoeken.

17.3. Cookies


Wij maken ook gebruik van zogenaamde cookies om onze websites, producten en diensten beter te laten aansluiten op je wensen en voorkeuren. Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash- applicaties) wordt meegestuurd en door je browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Festivalcadeau maakt voor consumenten alleen gebruik van functionele cookies. Bij zakelijke bezoekers worden ook tracking cookies gebruikt aan de hand van het IP-adres. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Een voorbeeld: wanneer je een inschrijfformulier invult om deel te nemen aan een bijeenkomst, dient je je gegevens in te vullen. Om deze inschrijfprocedure sneller te laten verlopen, kunnen wij een cookie op de harde schijf van je computer plaatsen. Wanneer je een volgende keer onze website bezoekt, herkent deze je
als klant. Het is in dat geval voor jou niet noodzakelijk de vereiste gegevens weer in te voeren. Natuurlijk geldt dat wij de informatie die uit cookies worden verkregen niet zullen gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Indien je geen cookies wenst, kun je dit aangeven bij je eerste bezoek op de website. Wanneer je de cookies niet accepteert, kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van de website. Als alternatief kun je de cookies die op jouw computer worden opgeslagen regelmatig wissen.


17.4. Google Analytics


Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonten, de wensen en het gebruikersgedrag van onze bezoekers kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina’s het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


17.5. Social media


Op onze website zijn buttons opgenomen om bepaalde webpagina’s te kunnen promoten ‘liken’ of ‘delen’ op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.


18. Toepasselijk recht


Op deze Evenementenorganisorenvoorwaarden, de uitleg daarvan en geschillen die eruit voortvloeien die niet in der minne kunnen worden geschikt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem.