Algemene Voorwaarden voor de Koop en Verzilvering van de Festival Cadeaukaart

Op alle overeenkomsten tussen TicketGift B.V. en de Verschaffer en de Houder zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Laatste update: Maart 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd kosteloos in te zien op de website van Festivalcadeau.

De (gewijzigde) algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten, na publicatie op de webpagina van Festivalcadeau


1. Definities

Actiekaarten - Cadeaukaart waarop speciale actievoorwaarden van toepassing zijn

Betaling - De betaling die een Verschaffer verricht en die Festivalcadeau afhandelt door (een deel van) het Tegoed op de Cadeaukaart van die Houder over te schrijven naar de rekening van TicketGift B.V.

Cadeaukaart - Het fysieke en/of elektronische instrument en/of het geheel van procedures waarmee houders toegang hebben of kunnen verkrijgen tot het door Intersolve aan de Houder uitgegeven Cadeaukaart. De Cadeaukaart fungeert als betaalinstrument dat het mogelijk maakt om als betaalmiddel te gebruiken en te aanvaarden bij Evenementenorganisatie(s).

Festivalcadeau - TicketGift B.V., tevens handelend onder de naam Festivalcadeau, is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd aan de PC Boutensstraat 120-2 (2025LL) in Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 76673774, geeft in samenwerking met Intersolve B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32159718 (“Intersolve”) de Cadeaukaart uit. Intersolve staat - als vergunning houdende elektronisch geldinstelling (“EGI”) - onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (“DNB”) als de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). De door verkoop van Cadeaukaarten ontvangen geldmiddelen worden veiliggesteld op een specifiek aangemaakte rekening, opdat de Uitbetalingen aan Evenementenorganisatie en terugbetalingen aan Houders te allen tijde zijn gewaarborgd

Geldigheid - De (resterende) termijn betreffende de geldigheidsduur van de cadeaukaart

Houder - Een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het bezit van of met toegang tot een Cadeaukaart.

Merk - Het in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom op naam van TicketGift B.V. of haar licentiegever ingeschreven merk Cadeaukaart.

Payment Service Provider - De partij, die, alleen in geval er sprake is van een distribuerende rol van die PSP, een strikt technische rol speelt tussen Festivalcadeau en de Evenementenorganisatie en die het voor de Evenementenorganisatie mogelijk maakt Betalingen te aanvaarden van Houders als betaling voor tickets die de Evenementenorganisatie te koop aanbiedt in zijn webwinkel.

Tegoed - Het bedrag waarvoor de Cadeaukaart is uitgegeven door Festivalcadeau verminderd met de door de Houder reeds verrichte Betalingen.

Evenementenorganisatie – De natuurlijke- of rechtspersoon welke evenementen organiseert en waarbij tickets worden verkocht tegen een geldprijs en welke tickets verschaft tegen Tegoed.

Verschaffer – de natuurlijke - of rechtspersoon die een cadeaukaart aankoopt en hierdoor een unieke giftcard inclusief unieke 19-cijferige code ontvangt.

Verzilveraar - de natuurlijke - of rechtspersoon die de giftcard met unieke code verzilvert voor een ticket voor een evenement waarvan de evenementenorganisatie is aangesloten bij Festivalcadeau.

Verzilvering - Het Verzilveren van Tegoed beslaat enkel betrekking op tickets. Het Verzilveren van Tegoed voor zowel elektronisch als fysieke muntverkoop of Tegoed waar dranken mee Verzilvert kunnen worden is uitgesloten.

Verzilverpunt - Bedrijf waarbij de Festival Cadeaukaart inwisselbaar is voor een product / dienst.

2. Algemeen

1. De Houder is in deze Algemene Voorwaarden de persoon die de Cadeaukaart gebruikt. De Cadeaukaart is overdraagbaar. Met een overdracht gaan alle rechten en plichten uit deze overeenkomst mee over naar de nieuwe Houder.


2. TicketGift B.V. is bij geen enkele afspraak tussen de Houder en het Verzilverpunt of tussen de Houder en de Evenementenorganisatie van de uitvoering waar de toegangskaarten betrekking op hebben, partij. De Houder heeft geen enkele aanspraak op TicketGift B.V. ter zake de koop van toegangskaarten of de uitvoering waar de toegangskaarten betrekking op hebben.

3. Tegoed

1. Het op de Cadeaukaart te plaatsen Tegoed kan niet meer of minder zijn dan TicketGift B.V. aangeeft.

2. TicketGift B.V. kan het maximaal in één keer te verkrijgen Cadeaukaarten en/of het Tegoed daarop beperken. Het Tegoed op en via een website van TicketGift B.V. gekochte Cadeaukaart, dient te worden geactiveerd op de door TicketGift B.V. aangegeven wijze.

3. Het is niet mogelijk om Tegoed te plaatsen op een Cadeaukaart waar reeds Tegoed op is geplaatst.

4. Tegoed op een Cadeaukaart kan alleen worden geplaatst volgens de instructies van TicketGift B.V.

5. Indien Tegoed op de Cadeaukaart correct is geplaatst, garandeert TicketGift B.V. dat het Tegoed gelijk is aan het bedrag dat door de Houder ter zake is betaald.

6. Het Tegoed op de Cadeaukaart geeft de Houder het recht om bij de Verzilverpunt(en) toegangskaarten aan te schaffen tot de hoogte van het Tegoed. Het Tegoed kan alleen en uitsluitend worden gebruikt voor de aanschaf van toegangskaarten. Het Tegoed wordt verminderd met de prijs van de daarmee aangeschafte toegangskaart(en).

7. De Houder kan middels www.festivalcadeau.com het resterende Tegoed en de Geldigheid van de Cadeaukaart inzien. Er zijn Cadeaukaarten met verschillende geldigheidstermijnen in omloop, geheten Actiekaarten. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren.

8. TicketGift B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.

9. Op speciale Actiekaarten kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

10. Het is niet mogelijk een Tegoed in geld uit te laten keren.

11. TicketGift B.V. garandeert niet dat bij alle op haar website aangegeven inwisselpunten altijd het Tegoed verzilverd kan worden.

12. Verzilveren en plaatsen van het Tegoed geschieden langs elektronische weg. TicketGift B.V. staat niet in voor het systeem foutloos en ononderbroken functioneren van de daarbij betrokken systemen.

13. TicketGift B.V. is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of misbruik van de Cadeaukaart of het daarbij horende Tegoed.

14. TicketGift B.V. is gerechtigd de koop en het gebruik van Cadeaukaarten en Tegoed door of namens de Houder aan deze te ontzeggen indien deze in strijd handelt met deze Voorwaarden of de Cadeaukaart of het Tegoed daarop op een oneigenlijke wijze gebruikt of laat gebruiken.

15. De administratie van TicketGift B.V. vormt volledig bewijs ter zake het bestaan en de omvang van het Tegoed op een Kaart, behoudens tegenbewijs.

4. Koop via de website

1. Indien een niet door de Verschaffer ontworpen Cadeaukaart via een derde website van TicketGift B.V. wordt gekocht heeft de Verschaffer het recht om de koop binnen zeven werkdagen na de ontvangst van de Cadeaukaart te ontbinden door middel van een kennisgeving per brief of per e-mail aan info@festivalcadeau.com die binnen die periode door TicketGift B.V. dient te zijn ontvangen, gevolgd door terugzending van de gekochte zaken aan: Klantenservice, TicketGift B.V., PC Boutensstraat, 120-2, 2025 LL, Haarlem, knipt de cadeaukaart in 2 stukken maar zorgt ervoor dat de cijfers onder de streepjescode en PIN code nog leesbaar zijn en vermeldt in een begeleidend schrijven zijn contactgegevens en banknummer. TicketGift B.V. maakt binnen 2 weken na ontvangst van de Cadeaukaart en gegevens, het bedrag over naar het door de Verschaffer opgegeven banknummer. De verzendkosten zijn voor rekening van de Houder / Verschaffer. Aan de ontbinding zijn geen kosten verbonden. De mogelijkheid tot terugzending en ontbinding bestaat niet als het Tegoed op de Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk is verzilverd. Per bestelling kan er naar een (1) bezorgadres worden verstuurd, tenzij anders aangegeven.

2. Digitale Cadeaukaarten worden per e-mail verstuurd naar het opgegeven e-mailadres.

3. Voor de verzending van de Cadeaukaart zijn de op de website van TicketGift B.V. genoemde verzend- en handlingskosten verschuldigd.

4. De Verschaffer is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens van het door hem opgegeven contactgegevens, met name, zonder daartoe te zijn beperkt, voor de juistheid van het fysieke bezorgadres en/of het e-mailadres.

5. De Houder is verantwoordelijk voor het veilig beheer van deze Cadeaukaarten, ook als er in het kader van een zakelijke bestelling op maat meerdere bezorgadressen zijn opgegeven.

6. Alle met de Cadeaukaart Houder (al dan niet via een website) gecommuniceerde levertijden zijn altijd streefdata. De Verschaffer kan aan de overschrijding van een levertijd geen rechten ontlenen.

7. De Verschaffer van de Cadeaukaart vrijwaart TicketGift B.V. tegen alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van het ontwerp van de Cadeaukaart.

8. TicketGift B.V. garandeert niet dat de Kaart niet op onderdelen zal afwijken.

9. De Houder kan het Tegoed van de Cadeaukaart op www.festivalcadeau.com Verzilveren, en uit laten betalen in cash tegoed op een gewenste bankrekening, indien het gewenste evenement geen directe koppeling heeft met TicketGift B.V. In totaal wordt tachtig procent van het gewenste uit te betalen Tegoed, uitbetaald, het resterende gedeelte wordt ingehouden om deze dienst te onderhouden.

10. TicketGift B.V. behoudt zich het recht voor om de dienst genoemd in artikel 4.9, te weigeren, zonder geldige reden van opgave.

11. Het is helaas niet mogelijk een een reeds geplaatste bestelling te annuleren. Indien u een doorlopende annuleringsverzekering heeft afgesloten bij uw verzekeraar is het in sommige gevallen mogelijk om de gemaakte kosten te declareren. Wij willen benadrukken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de declaratie en verwijzen u hiervoor naar uw verzekeraar.

5. Vervanging kaartsaldo bij diefstal of verlies

1. TicketGift B.V. hanteert een regeling in geval van diefstal of verlies van een Cadeaukaart. Hier zijn echter Voorwaarden aan verbonden. Om vervanging van het Tegoed mogelijk te maken dient de Houder per email middels info@festivalcadeau.com melding te doen van verlies of diefstal van de Cadeaukaart. TicketGift B.V. controleert of de gegevens die de Houder opgeeft overeenkomen met de persoonsgegevens van de Verschaffer zoals deze ten tijde van de aankoop opgegeven zijn. Indien het Tegoed van de Cadeaukaart nog niet blijkt te zijn verzilverd, wordt de zoekgeraakte Cadeaukaart ongeldig gemaakt en ontvangt de Houder een nieuw exemplaar inclusief Saldo welke overeenkomt met de geldigheidsduur van de gestolen of zoekgeraakte Cadeaukaart, minus administratiekosten volgens artikel 5.2.

2. TicketGift B.V. is genoodzaakt voor vervanging van de Cadeaukaart administratiekosten van €5,- in rekening te brengen. Deze administratiekosten zullen in mindering gebracht worden van het Saldo van de nieuwe vervangende Cadeaukaart.

3. Indien de in artikel 5.1 omschreven persoonsgegevens tijdens de registratie niet compleet zijn aangeleverd of indien blijkt dat de persoonsgegevens waarvan de Houder melding maakt niet volledig overeenkomen met de bij TicketGift B.V. geregistreerde persoonsgegevens, kan de Houder geen beroep doen op deze regeling en zal er niet tot vervanging van de gestolen of verloren Cadeaukaart over worden gegaan.

4. Een Cadeaukaart kan alleen vervangen worden door een digitale variant.

6. Overmacht

1. In het geval van overmacht heeft TicketGift B.V. het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan TicketGift B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

7. Fraude

1. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Verzilveraar of Houder, heeft TicketGift B.V. het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan TicketGift B.V. toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

8. Klachtenprocedure

1. Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Houder per e-mail contact opnemen met Festivalcadeau middels info@festivalcadeau.com.

9. Toepasselijk recht en geschillen

1. De Koop en de Verzilvering van het Tegoed op een Cadeaukaart en alle daarmee verband houdende overeenkomsten en verbintenissen worden beheerst door Nederlands recht.

10. Eenzijdig wijzigingsbeding

1. TicketGift B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Festivalcadeau. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Houder om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.